Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

 • "Spotrebiteľská zmluva" je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 • "Predávajúci" je obchodná spoločnosť ATEX - spol. s r.o., so sídlom Vážneho 3, Brno, IČO 46963146, zapísaná v obchodnom registri v oddiele C., vložka 6500 na Krajskom obchodnom súde v Brne. ATEX - spol. s r.o.je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 • Zákazníkom nášho internetového obchodu je "Kupujúci". Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
 • "Kupujúci spotrebiteľ" alebo len "Spotrebiteľ" je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • "Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ", je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

 • Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ak uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Kupujúci spotrebiteľ v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či adresou na vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol Tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže Predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže Predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Tovaru (náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu atp.). Náklady na vrátenie tovaru sú na strane kupujúceho. Právo na odstúpenie od zmluvy ale Kupujúci nemá, pokiaľ to je výslovne dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ďalej v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku Tovaru alebo Služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle Predávajúceho,
 • na dodávku Tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

Poštovné za zaslanie tovaru späť pri odstúpení od zmluvy hradí zákazník. Adresa pre vrátenie tovaru je: ATEX - spol. s r.o., Vážneho 3, 62100 Brno.

  Ochrana vašich osobných údajov

  Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť ATEX - spol. s r.o., všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť ATEX - spol. s r.o., s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť ATEX - spol. s r.o. je v zmysle § 5 zák. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu údajov ako správcu jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

  Copyright

  Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti ATEX - spol. s r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenia kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

  Zodpovednosť

  Spoločnosť ATEX - spol. s r.o., upozorňuje, že informácie na ich webových stránkach sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ATEX - spol. s r.o., môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Spoločnosť ATEX - spol. s r.o., nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť ATEX - spol. s r.o., neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na ich webových stránkach, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti ATEX - spol. s r.o., nemožno interpretovať ako vyhlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb na niektorý konkrétny účel, pokiaľ takéto vyhlásenie zákazník nedostal od spoločnosti ATEX - spol. s r.o., v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2007