Zásady ochrany osobných údajov

platné a účinné od 01.05.2018

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) spoločnosti ATEX – spol. s r.o., so sídlom Vážneho 3, Brno, 621 00, IČO: 46963146, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 6500 (“my”).

Vzhľadom k tomu, že sme správcom osobných údajov, radi by sme Vás, používateľa webovej stránky eshop.atexsport.cz, informovali o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Tieto Zásady sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. „GDPR“.

1. Kde sa na nás môžete obrátiť?

Obracať sa na nás môžete s akýmikoľvek otázkami cez webový formulár, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach, alebo pomocou e-mailu. Naša e-mailová adresa je olda@atexsport.cz.

2. Pro jaké účely a na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

 • poskytovanie našich služieb či uzatváranie zmlúv,
 • aby sme mohli reagovať na Vaše otázky alebo žiadosti v oblasti ochrany osobných údajov,
 • aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia,
 • alebo aby sme chránili naše práva.

Vaše osobní údaje tedy především zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování našich služeb.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy v případě poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
 • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • náš oprávněný zájem v případě zasílání obchodních sdělení nebo ochrany našich práv, nebo
 • případný souhlas v případě zasílání obchodních sdělení.

3. Aké osobné údaje o Vás spracovávame a ako dlho?

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať prostredníctvom našich internetových stránok, formulárov, aplikácií či iných zariadení.

Na účely vytvorenia a správy účtov na internetových stránkach o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu, pohlavie, identifikačné číslo, užívateľské meno a heslo, detaily objednávky, názov obchodnej firmy. Tieto informácie spracovávame za účelom správy objednávok, odpovedí na Vaše otázky, zapojenia do vernostného programu, nastavenia preferencií av prípade, že budete súhlasiť, tak zasielanie marketingových oznámení.

Pre účely správy objednávok o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu, informácie o využití produktov a služieb, geolokačné údaje z webového prehliadača , platobné údaje, alebo históriu nákupov. Tieto informácie spracovávame za účelom dokončenia objednávky, aby sme Vás mohli informovať o stave nákupného procesu, meraní spokojnosti, spracovali platbu Vašej objednávky, viedli evidenciu o stave objednávky, prípadnej zmene objednávky, prípadnej reklamácii objednávky. Platobné údaje nezhromažďujeme priamo, ale prostredníctvom našich partnerov. Geolokačné údaje zhromažďujeme, za účelom odporúčania lepších služieb a produktov ak štatistickým účelom.

Na účely zasielanie newsletterov a reklamných oznámení o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Tieto informácie spracovávame iba s Vaším súhlasom.

Na účely správneho fungovania a personalizácie internetových stránok môžeme využiť súbory cookies. Vďaka nim o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: prihlasovacie údaje, história, geolokačné údaje, IP adresa, informácie o prehliadači a zariadení a ďalšie štatistické údaje. Tieto údaje nám umožňujú zlepšenie fungovania stránok a poskytnú nám štatistické údaje o správaní návštevníkov na stránkach.

Na účely zabezpečenia komunikácie s klientom a to najmä odpovede na otázky o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, telefón, e-mailovú adresu. Tieto informácie spracovávame za účelom spracovania Vášho dotazu.

V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôžeme poskytovať naše služby, pretože sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy. Osobné údaje môžeme spracovávať až 10 rokov od poskytnutia našej služby. V prípade, že k poskytnutiu služby nedošlo, a ani nedôjde, údaje budú zmazané do 12 mesiacov od skončenia poslednej komunikácie. 12 mesiacov sa javí ako rozumne stanovená doba pre prípad, že by došlo k obnove obchodných rokovaní.

Vaše osobné údaje môžeme v konkrétnom prípade spracovávať dlhšie, ak nám to stanovuje niektorý z právnych predpisov najmä v oblasti daní, účtovníctva či archívnictva.

4. Osobné oznámenia

Ak sme s Vami uzavreli zmluvu, tzn. poskytli sme Vám službu, a nepožiadali ste o NEZASIELANIE obchodných oznámení pomocou zaškrtávacieho okienka, dovoľujeme si Vám zasielať obchodné oznámenia. Požiadanie o nezasielanie obchodných oznámení nebude a nemôže mať akékoľvek negatívne dôsledky. V obchodných oznámeniach budú informácie ohľadom našich službách, produktoch alebo zaujímavých informácií, ktoré by Vás mohli v súvislosti s našimi službami zaujímať.

Kedykoľvek môžete požiadať o zrušenie zasielania obchodných oznámení. Môžete tak urobiť na naše kontaktné e-mailové adresy, pomocou formulára na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenia.

Obchodné oznámenie Vám tiež môžeme zasielať, ak ste nám na tento účel vopred udelili súhlas bez toho, aby sme s Vami uzavreli zmluvu o našich službách. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať správou na naše kontaktné e-mailové adresy, pomocou formulára na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenia.

5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce riadenie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. Kto sú naši partneri?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzavreli sme s nimi zmluvu o spracovaní osobných údajov. Zoznam našich obchodných partnerov Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

7. Kto môže mať prístupy k vašim osobným údajom?

Pre marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť tretie osoby, alebo externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zaisťujúce riadny chod spoločnosti a spracovanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Poskytujeme im iba informácie, ktoré potrebujú na poskytnutie služby. Takými spoločnosťami môžu byť IT spoločnosti zaisťujúce správny beh IT služieb, hostingových služieb, a správny chod HW. Externé marketingové agentúry. Externý grafici. Externí programátori. Externé spoločnosti, zaisťujúce platobné portály.

8. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Nespracovávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

9. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim subdodávateľom, ako našim spracovateľom osobných údajov. Môže napríklad ísť o osoby, ktoré s nami úzko spolupracujú na základe živnostenského oprávnenia, alebo môže ísť o našich prípadných externých IT správcov či spoločnosti poskytujúce cloudové alebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

10. Odovzdávanie do tretích krajín

Na spracovanie Vašich osobných údajov môžeme využívať online služby napr. spoločnosti Google LLC či Microsoft Corporation alebo e-mailingových služieb spoločnosti The Rocket Science Group, LLC (známa pod značkou MailChimp). Tieto spoločnosti sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, a sú zapísané v tzv. štíte EU-USA na ochranu súkromia. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Európska komisia vydala rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane vo vzťahu k tomuto štítu, a to v režime článku 45 ods. 9 GDPR, preto takéto prenos osobných údajov nevyžaduje osobitné povolenie.

11. Vaše práva

Ak spracovávame Vaše osobné údaje máte právo na:

 • prístup k týmto osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • výmaz osobných údajov,
 • prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • a na prenositeľnosť osobných údajov.

Máte tiež právo na podanie sťažností na dozornom úrade. Môžete tak urobiť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Webová adresa dostupná tu: https://www.uoou.cz/.

12. Opis jednotlivých práv

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás dostať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, vrátane informácií o spracovaní, podľa čl. 15 GDPR:

 • účel spracovania,
 • kategória osobných údajov,
 • príjemca alebo kategória príjemcov osobných údajov,
 • doba, počas ktorej bude dochádzať k spracovaniu alebo kritériu,
 • právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, námietky proti spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozornom orgáne,
 • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás,
 • že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a informácie o tom,
 • v prípade prenosu do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, informácie o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR vzťahujúce sa na odovzdanie.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby sme opravili nepresné údaje, prípadne ich doplnili, a to v súlade s článkom 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali za podmienok podľa čl. 17 GDPR. Osobné údaje musíme pre Vás vymazať, a to iba za predpokladu, že:

 • osobné údaje nie sú už potrebné na účely spracovania,
 • došlo k odvolaniu súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu,
 • spracovanie je protiprávne,
 • výmaz je potrebný na splnenie právnej povinnosti, alebo
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti v zmysle článku 8 ods. 1 GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že máte právo na to, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov obmedzili, a to za podmienok podľa čl. 18 GDPR.

Ďalej máte právo na prenositeľnosť, čo znamená, že máte právo na to, aby sme Vám odovzdali Vaše údaje v strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo na zmluve (plnenie zmluvy) a zároveň sa spracovanie vykonáva automatizovane, a to podľa čl. 20 GDPR.

13. Právo vzniesť námietku

Výslovne Vás upozorňujeme na Vaše právo vzniesť námietku. Toto právo znamená, že máte právo vniesť námietku proti akémukoľvek priamemu marketingu. Ak takú námietku vznesiete, prestaneme s priamym marketingom.

Právo vzniesť námietku možno tiež všeobecne využiť proti spracovaniu osobných údajov na základe právneho dôvodu – „oprávneného záujmu“ alebo „plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania založeného na týchto právnych dôvodoch“. Pozri článok 21 GDPR o tomto práve.

Vzniesť námietku môžete na našu e-mailovú adresu olda@atexsport.cz.